Wettelijke kennisgeving

Doel en aanvaarding

Deze wettelijke kennisgeving regelt het gebruik van de website aoequities.com (hierna DE WEBSITE), eigendom van A.O.EQUITIES S.L. (hierna DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE).

Het navigeren op de website van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE betekent dat de gebruiker de website gebruikt en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle bepalingen in deze juridische kennisgeving, die wijzigingen kan ondergaan.

De gebruiker verbindt zich ertoe de website correct te gebruiken in overeenstemming met de wetten, de goede trouw, de openbare orde, het verkeersgebruik en deze wettelijke kennisgeving.

De gebruiker is aansprakelijk tegenover DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE of tegenover derden voor schade die kan worden veroorzaakt als gevolg van het niet naleven van deze verplichting.

Gegevens van de eigenaar

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, in overeenstemming met Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeert u dat:

A.O.EQUITIES S.L.

 • Haar BTW-nummer is:
 • Registro Mercantil:
 • De maatschappelijke zetel is gevestigd te: Carretera Nº340 KM 176 Centro Comercial Oasis Local 1, MARBELLA, Malaga ( 29602 ES ).

Om met ons bedrijf te communiceren, stellen wij u verschillende contactmogelijkheden ter beschikking die wij hieronder beschrijven:

 • Telefoon: 613205104
 • E-mail: info@aoequities.com

Alle kennisgevingen en communicaties tussen gebruikers en DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE worden, voor alle doeleinden, als effectief beschouwd wanneer ze per post, e-mail of telefoon zijn gedaan.

Professionele gegevens

De hoofdactiviteit van de eigenaar van de website is consultancy.

Voorwaarden voor toegang en gebruik

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik (met inbegrip van loutere toegang) van de pagina’s die DE WEBSITE vormen, met inbegrip van de inhoud en diensten die op deze pagina’s beschikbaar worden gesteld (Shop, Producten). Iedereen die toegang zoekt tot de website gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden die op dat moment van kracht zijn.

Persoonlijke gegevens die wij verzamelen en hoe wij deze verzamelen

Lees het Privacybeleid

Verplichtingen

De gebruiker van deze website wordt geïnformeerd en aanvaardt dat toegang tot de website op geen enkele wijze de start van een dienst met A.O.EQUITIES S.L. impliceert. De gebruiker stemt er dan ook mee in de WEBSITE, de diensten en de inhoud ervan te gebruiken zonder in strijd te handelen met de geldende wetgeving, de goede trouw en de openbare orde.

Het is verboden om DE WEBSITE te gebruiken voor illegale of schadelijke doeleinden, of op een manier die schade kan veroorzaken of de normale werking ervan kan belemmeren. Met betrekking tot de inhoud is het verboden:

 • Hun reproductie, verspreiding of wijziging, geheel of gedeeltelijk, tenzij gemachtigd door hun rechtmatige eigenaars.
 • Elke inbreuk op de rechten van de aanbieder of van de wettige eigenaars.
 • Gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden.
 • Verspreiden van inhoud die crimineel, gewelddadig, pornografisch, racistisch, xenofoob, beledigend, ter ondersteuning van terrorisme of, in het algemeen, in strijd met de wet of de openbare orde is.
 • Computervirussen in het netwerk introduceren of handelingen uitvoeren die elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE of derden kunnen wijzigen, beschadigen, onderbreken of fouten of schade kunnen veroorzaken; evenals de toegang van andere gebruikers tot de website en zijn diensten belemmeren door het massale gebruik van computerbronnen waarmee DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE zijn diensten levert.
 • Pogingen om toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers of afgeschermde delen van de computersystemen van de WEBSITE EIGENAAR of derden en, indien van toepassing, informatie te extraheren.
 • Inbreuk te maken op intellectuele of industriële eigendomsrechten en de vertrouwelijkheid van informatie van de WEBSITE EIGENAAR of derden te schenden.
 • Zich voordoen als de identiteit van een andere gebruiker, overheidsinstanties of een derde.
 • De inhoud te reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar te stellen of op enige andere wijze openbaar te maken, te transformeren of te wijzigen, tenzij hiervoor toestemming is verleend door de eigenaar van de betreffende rechten of dit wettelijk is toegestaan.
 • Het verzamelen van gegevens voor reclamedoeleinden en het versturen van reclame van welke aard dan ook en communicatie voor verkoop of andere commerciële doeleinden zonder voorafgaand verzoek of toestemming.

Bij het gebruik van DE WEBSITE verbindt de gebruiker zich ertoe zich te onthouden van gedragingen die het imago, de belangen en de rechten van A.O.EQUITIES S.L. of derden zouden kunnen schaden, of die DE WEBSITE zouden kunnen beschadigen, onbruikbaar of overbelasten, of die op enigerlei wijze een normaal gebruik van de WEBSITE zouden kunnen belemmeren.

De gebruiker dient zich er echter van bewust te zijn dat de veiligheidsmaatregelen van computersystemen op internet niet volledig betrouwbaar zijn en dat A.O.EQUITIES S.L. daarom niet kan garanderen dat er geen virussen of andere elementen aanwezig zijn die veranderingen kunnen veroorzaken in de computersystemen van de gebruiker of in de elektronische documenten en bestanden die zich daarop bevinden.

Veiligheidsmaatregelen

De persoonsgegevens die door de gebruiker aan A.O.EQUITIES S.L. worden verstrekt, kunnen al dan niet worden opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbanken, waarvan het eigendom uitsluitend berust bij A.O.EQUITIES S.L. die hierbij alle maatregelen van technische, organisatorische en beveiligingsaard neemt die de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de informatie in deze gegevensbanken waarborgen in overeenstemming met de geldende normen voor gegevensbescherming.

De communicatie tussen de gebruikers en A.O.EQUITIES S.L. verloopt via een beveiligd kanaal en de verzonden gegevens worden versleuteld dankzij HTTPS-protocollen. Daarom garanderen we de beste voorwaarden van veiligheid, zodat de vertrouwelijkheid van de gebruikers is gewaarborgd.

Klachten

De gebruiker kan een klacht indienen door een e-mail te sturen naar info@aoequities.com met vermelding van zijn naam en achternaam, de afgenomen juridische dienst en de reden van zijn klacht.

Platform voor geschillenbeslechting

Als het voor u van belang kan zijn, kunt u voor het indienen van uw klachten ook gebruikmaken van het geschillenbeslechtingsplatform van de Europese Commissie, dat hier beschikbaar is.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Krachtens de bepalingen van de Wet Intellectuele Eigendom is het zonder toestemming van A.O.EQUITIES S.L. uitdrukkelijk verboden de inhoud van DE WEBSITE geheel of gedeeltelijk te reproduceren, distribueren en openbaar te maken, met inbegrip van het beschikbaar stellen, voor commerciële doeleinden, in welk medium en met welke technische middelen dan ook. De gebruiker verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van A.O.EQUITIES S.L. te respecteren.

De gebruiker weet en aanvaardt dat de gehele WEBSITE, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, software, inhoud (met inbegrip van de structuur van de juridische diensten, selectie, volgorde en presentatie daarvan) ontwerpen, foto’s, audiovisueel materiaal en grafische afbeeldingen, wordt beschermd door handelsmerken, auteursrecht en andere legitieme rechten, in overeenstemming met internationale verdragen waarbij Spanje partij is en andere eigendomsrechten en wetten van Spanje.

In het geval dat een gebruiker of derde partij van mening is dat er sprake is van een schending van zijn legitieme intellectuele eigendomsrechten door de introductie van bepaalde inhoud op DE WEBSITE, moet hij/zij deze omstandigheid melden aan A.O.EQUITIES S.L. onder vermelding van:

 • Persoonlijke gegevens van de belanghebbende eigenaar van de vermeende geschonden rechten, of geef de vertegenwoordiging aan waarmee hij/zij handelt in het geval dat de claim wordt ingediend door een derde partij anders dan de belanghebbende partij.
 • Vermelding van de inhoud die wordt beschermd door intellectuele-eigendomsrechten en hun locatie op DE WEBSITE, accreditatie van de vermelde intellectuele-eigendomsrechten en een uitdrukkelijke verklaring waarin de betrokken partij de verantwoordelijkheid aanvaardt voor de waarheidsgetrouwheid van de informatie die in de kennisgeving wordt verstrekt.

Commentaarbeleid

Commentaar is toegestaan op DE WEBSITE van ons advocatenkantoor om de inhoud te verrijken en vragen te stellen.

Commentaar dat geen betrekking heeft op het juridische onderwerp of juridische vragen van DE WEBSITE, dat laster, beledigingen, beledigingen, persoonlijke aanvallen of disrespect in het algemeen ten opzichte van de auteur of andere leden bevat, wordt niet geaccepteerd.

Commentaren die informatie bevatten die duidelijk misleidend, vals en lasterlijk is en de belangen van ons advocatenkantoor schaadt, evenals commentaren die persoonlijke informatie bevatten, zoals bijvoorbeeld privéadressen of telefoonnummers en die ons gegevensbeschermingsbeleid schenden, zullen ook worden verwijderd.

Reacties die uitsluitend zijn gemaakt voor promotionele doeleinden van DE WEBSITE, een persoon of groep, en alles wat in het algemeen als SPAM kan worden beschouwd, wordt ook geweigerd.

Anonieme reacties en reacties van dezelfde persoon onder verschillende bijnamen zijn niet toegestaan. Reacties die een debat of een standpunt van een andere gebruiker met betrekking tot de diensten van ons advocatenkantoor proberen te forceren, zijn niet toegestaan.

Afwijzing van garanties en aansprakelijkheid

A.O.EQUITIES S.L. biedt geen enkele garantie en is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die kan worden veroorzaakt door:

 • Het gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud en effectief functioneren van DE WEBSITE, of de diensten en inhoud ervan.
  De aanwezigheid van virussen, kwaadaardige of schadelijke programma’s in de inhoud.
 • Illegaal, nalatig, frauduleus gebruik of gebruik in strijd met deze juridische verklaring.
  Het gebrek aan wettigheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden geleverd en beschikbaar worden gesteld aan gebruikers op DE WEBSITE.
 • Alle schade die kan voortvloeien uit illegaal of oneigenlijk gebruik van DE WEBSITE.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op de betrekkingen tussen A.O.EQUITIES S.L. en de gebruikers van de telematicadiensten van THE WEB zijn de Spaanse wetgeving en jurisdictie en de rechtbanken van Madrid (Spanje) van toepassing.

Contact

Indien een gebruiker vragen heeft over deze juridische voorwaarden of opmerkingen over DE WEBSITE, kan hij/zij contact opnemen met info@aoequities.com 

Reset password

Ingrese su dirección de correo electrónico y le enviaremos un enlace para cambiar su contraseña.

Powered by Estatik